Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego Barfpies.pl i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu internetowego Barfpies.pl (zwanych dalej Użytkownikami).
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Barfpies.pl, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jolanta Krystecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARFPIES Jolanta Krystecka, Al. Armii Krajowej 10b/3, 50-541 Wrocław, NIP: 898-105-11-58.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: jola@barfpies.pl.pl.

Uregulowania prawne

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które otrzyma od Użytkownika w związku z transakcjami dokonywanymi ze Sklepem internetowym barfpies.pl. Są to w szczególności dane, które zostały podane podczas rejestracji konta przez Użytkownika, dokonywania zapisów na usługę newsletter, wypełniania formularza Zamówienia, etc.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, firma (w przypadku przedsiębiorców), adres dostawy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu, adres e-mail.

Cel, czas oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

  • Świadczenia usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym – do czasu usunięcia konta na żądanie Użytkownika – podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Świadczenia usługi przesyłania newslettera – do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • Zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez okres realizacji umowy – podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarta została umowy sprzedaży – podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiednio świadczenie przez Administratora usługi prowadzenia konta, świadczenia usługi newslettera i/lub zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.

Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zawartej umowy.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu innym podmiotom wyłącznie w drodze umowy zawartej na piśmie i dotyczy to następujących kategorii odbiorców: podmiotów obsługujących systemy teleinformatyczne lub udostępniających narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, miejsca na serwerach lub stronach internetowych, podmiotów świadczących usługi spedycyjne, doradcze, pomoc prawną, obsługę podatkową oraz rachunkową.

Zabezpieczenie Danych

Administrator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
Administrator stosuje różnorodne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe są przechowywane za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, którym Administrator przyznał prawo dostępu do tych systemów.
Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności.

Profilowanie

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, przy czym nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika. Profilowanie danych osobowych dokonywane jest w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty sklepu do osobistych preferencji Użytkownika i polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

Pozostałe postanowienia

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom państwowym. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.